Individuálny tréning v oblasti Leadershipu pozostáva z 5 krokov, ktoré uplatňujem bez toho, aby bol účastník rozvoja vytrhnutý z pracovného procesu. Všetky kroky sa dejú priamo na pracovisku, počas pracovného času manažéra.

  1. Shadowing - "on the job" pozorovanie správania sa manažéra v jeho prirodzenom pracovnom prostredí.     Sústreďujem sa na 3 oblasti pozorovaní:  Proces riadenia ľudí - Zručnosti v riadení ľudí - Detaily práce  
  2. Feedback - spätná väzba na pozorovania zo shadowingu vo všetkých 3 oblastiach pozorovaní
  3. Návrhy - výstupom spätnej väzby sú návrhy, ktoré uplatní manažér vo svojej dennej praxi 
  4. Individuálny tréning - trénovanie jednotlivých techník alebo úprava procesu riadenia ľudí v rámci pracovného dňa manažéra
  5. Kontrola naučeného a spätná väzba na zmenu - pozorovanie (shadowing) manažéra a ohodnotenie zmeny správania alebo procesu riadenia ľudí. Kontrola sa deje priamo na pracovisku v rámci ďalšieho kola shadowingu

Tento proces je vhodný pre všetky kategórie riadiacich pracovníkov od majiteľa spoločnosti, cez generálneho riaditeľa, vedúceho oddelenia, projektového manažéra až po junior teamleadra.

Zvolený spôsob rozvoja je možné uplatniť aj na jednotlivé procesy v manažmente ľudí:

Hodnotiacie rozhovory, One to One stretnutia, Manažment porád, Zadávanie spätnej väzby, Delegovanie, Zadávanie cieľov,
Manažérska komunikácia, Koučing ako nástroj rozvoja podriadených, Typológia v komunikácii, Situačné vodcovstvo